© 2010 -2012m. Visos teisės saugomos
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Informacija atnaujinta: 2014 06 19
VEIKLOS KRYPTYS

Vizija:

Lopšelis-darželis ,,Žiburėlis" -  tai ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje dirba kompetentingi specialistai, sudarantys tinkamas sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą, ugdantys dorą, savarankišką, kūrybingą, laisvą ir sveiką asmenybę.

Misija:

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias švietimo reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių ugdymosi poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.

ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITYS:

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žiburėlis" - neformaliojo švietimo įstaiga, kurioje vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis" parengtą individualią ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis" direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-30, pritartą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2010 m. gruodžio 14d. įsakymu Nr. ŠV1-529
Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis ,,Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą, patvirtintą  Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2003.

2014-ųjų metų įstaigos veiklos tikslai ir uždaviniai:

1. Užtikrinti kokybišką, į kompetencijas orientuotą ugdymą:
  1.1. laiduoti ugdymo programų įvairovę;
  1.2. sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui;
  1.3. užtikrinti ugdymo(si) sąlygų kokybės gerinimą.

2.  Saugoti ir visapusiškai stiprinti vaikų sveikatą:
  2.1. vykdyti renginius, numatytus sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijai ugdyti;
  2.2. įgyvendinti parengtas sveikatos saugojimo ir stiprinimo programas;
  2.3. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

3. Gerinti bendradarbiavimo su tėvais kokybę:
  3.1. organizuoti ir  vykdyti renginius, gerinančius bendradarbiavimą su tėvais.

2014-ųjų metų įstaigos veiklos prioritetas: saugoti ir visapusiškai stiprinti vaikų sveikatą.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis" 2014 m. korupcijos prevencijos programos priemonių planas.
parsisiųsti MS Word formatas
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis" korupcijos prevencijos ir kontrolės programa
parsisiųsti MS Word formatas